KSS Project

Thông Tin Dự Án

Giám sát xây dựng

Fujita Vietnam Co., Ltd.

Giám sát thiết kế

Fujita Vietnam Co., Ltd.

Hạng mục cung cấp

Ceiling Panels, Curtain Wall

Vật liệu sử dụng

Aluminum, Aluminum Profiles

Ngày hoàn thành

Tháng 9, 2020

Vị trí

VSIP, Binh Duong, Vietnam

www.yepdung.com