Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách của công ty TNHH Việt Bokuto là tôn trọng sự riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi, https://www.bokuto.vn, và các trang khác mà chúng tôi sở hữu và vận hành.

Chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin cá nhân khi chúng tôi thực sự cần nó để cung cấp dịch vụ phù hợp dành cho bạn. Chúng tôi thu thập nó bằng các phương tiện công bằng và hợp pháp, với sự hiểu biết và sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng cho bạn biết lý do chúng tôi thu thập và cách sử dụng.

Chúng tôi chỉ giữ lại thông tin đã thu thập chừng nào cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu. Dữ liệu nào chúng tôi lưu trữ, chúng tôi sẽ bảo vệ trong các biện pháp có thể chấp nhận được về mặt thương mại để ngăn ngừa mất mát và trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào một cách công khai hoặc với bên thứ ba, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và thực tiễn của các trang web này, và không thể chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các chính sách bảo mật tương ứng của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối yêu cầu của chúng tôi về cung cấp các thông tin cá nhân của bạn, với sự hiểu biết rằng chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ như mong muốn cho bạn.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được coi là sự chấp nhận các thông lệ của chúng tôi về quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Công Ty TNHH Việt Bokuto
28A Đường số 7, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.

www.yepdung.com