Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập vào trang web tại https://www.bokuto.vn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị từ chối sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

2. Sử dụng Giấy phép

 1. Được phép tải tạm thời một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Việt Bokuto. chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
  1. sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  2. sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ trưng bày công khai nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Việt Bokuto.
  4. xóa bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc là
  5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc "nhân bản" tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Việt Bokuto chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào. Khi bạn chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi giấy phép này chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.

3. Từ chối

 1. Việt Bokuto không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang nào được liên kết với trang này.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Công ty TNHH Việt Bokuto hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng tài liệu trên trang web của Việt Bokuto, ngay cả khi Việt Bokuto hoặc đại diện được ủy quyền của Việt Bokuto đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Độ chính xác của tài liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Việt Bokuto có thể bao gồm lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Việt Bokuto không bảo đảm rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của họ là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Việt Bokuto có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên Việt Bokuto không cam kết cập nhật tài liệu.

6. Liên kết

Việt Bokuto không xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang liên kết nào như vậy. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy là chấp nhận rủi ro của riêng người dùng.

7. Sửa đổi

Việt Bokuto có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

8. Luật Pháp

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và bạn không thể làm trái với pháp luật của nhà nước khi sử dụng trang website này.

Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 8 năm 2020

www.yepdung.com